почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Амортизација девизне штедне књижице

Пример предлога за поништај девизне књижице, који штедише подносе Првом основном суду у Београду који мoжете преузети овде .


Напомене у вези начина оглашавања девизне књижице неважећом: “У Службеном гласнику РС“ у рубрици неважеће исправе – огласити штедне књижице неважећим (за објаву штедне књижице потребно је предходно прибавити одговарајућу потврду издаваоца документа). Након објаве у Сл. Гласнику се добија потврда о оглашавању.


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани,

Доношењем Решења о утврђивању права на исплату девизне штедње, које вам је достављено поштом, остварујете право на исплату девизне штедње.

У циљу измирења обавеза Републике Србије по овом Решењу, односно издавању обвезница и исплате прве рате у законом предивђеном року, потребно је да након истека рока од 30 дана од дана пријема овог решења, најбоље је у периоду након 31.12.2019. године (када ће решење постати правноснажно), а најкасније до 3.02.2020. године, дођете у Управу за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9, са Вашим примерком Решења о утврђивању права на исплату девизне штедње и Потврдом о пријему штедне књижице (уколико сте штедну књижицу послали поштом, ова потврда се налази у досијеу).

У Управи за јавни дуг ће на Ваш примерак Решења бити стављена клаузула правноснажности и истовремено ће Вам бити поништен оригинал штедне књижице.

Са правоснажним решењем, поништеном штедном књижицом, као и другим личним исправама које је неопходно да имате са вама, (лична карта, пасош), бићете упућени да отворите следеће рачуне у пословној банци у Републици Србији:

- новчани рачун у еврима за потребе исплате обвезница које ће доспевати у ратама почев од 28.02.2020. године и закључно са 31.08.2023. године,

- власнички рачун хартија од вредности на који ће се евидентирати и уписати обвезнице као што је наведено у Решењу.

Молимо Вас да по истеку наведеног рока, што пре посетите Управу за јавни дуг, отворите наведене рачуне у Републици Србији и податке о истим доставите Управи, а за потребе исплате прве рате с обзиром да је прва рата исплате обвезница Републике Србије предвиђена за 28.02.2020. године и како би Управа за јавни дуг могла у роковима доспећа да на Ваше рачуне пренесе средства у висини доспеле рате. 

У случају да ове послове не можете обавити лично доласком у Београд, можете овластити друго лице, које мора донети оверено пуномоћје са Ваше стране за све наведене активности према Управи за јавни дуг, као и за отварање поменутих рачуна у банци. Напомињемо да је за отварање рачуна у банци потребно понети важећа лична документа власника (оригинал или оверена фотокопија) и за овлашћено лице оверено пуномоћје, као и важећа лична документа (оригинал или оверена фотокопија). 

За све неопходне информације,  можете нас контактирати на бројеве телефона +381 11 2927 653, +381 11 2927 654, +381 11 2927 655 , +381 11 2927 656, +381 11 2927 657, +381 11 2927 658    или путем маила obveznicesds@javnidug.gov.rs.

*Ово обавештење се даје у информативне сврхе ради ефикаснијег остваривања права на исплату девизне штедње и не утиче на право које је наведено у Упутству о правном средству.

Управа за јавни дуг


ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Србије је на седници одржаној 29. августа 2019. године усвојила Уредбу о изменама и допуни Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана, чији текст можете преузети овде.

Скупштина Републике Србије усвојила је 22. јула 2019. године Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 52/19 од 22. јула 2019. године). Поменути Закон можете преузети овде.

Овим Законом, врше се измене и допуне важећег Закона, који је донет у извршавању обавеза Републике Србије у складу са пресудом Европског суда за људска права у предмету Алишић и други против Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Словеније и Бивше Југословенске Републике Македоније.

Најважније измене у Закону су:

-Продужава се прописан рок за одлучивање Управе за јавни дуг по поднетим пријавама потраживања са 23. јуна 2019. године на 23. децембар 2019. године.

-Смањује се број полугодишњих рата са десет на осам и помера почетак исплате прве рате за шест месеци, односно са 31. августа 2019. године на 28. фебруар 2020. године.

-Имајући у виду предлог за продужење рока за  одлучивање по поднетим пријавама потраживања  мењају се рокови за наплату обвезница и то тако што се одлаже почетак рока исплате обвезница које доспевају, почев од 28. фебруара 2020. године и закључно са 31. августом 2023. године, тако да ће штедише у краћем року остварити своје право.

Померање рокова је последица немогућност да штедише прибаве неопходну документацију од надлежних институција у бившим републикама до 23. јуна 2019. године и стекну право на исплату старе девизне штедње. На већину пристиглих пријава, Министарство финансија - Управа за јавни дуг је од штедиша затражила допуну документације која неблаговремено стиже и скраћује рок у коме је потребно утврдити право на исплату девизне штедње и утврдити стање дуга по штедиши.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКОНУ:

У вези са применом Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РСˮ, брoj 108/16, 113/17 и 52/19), указујемо да се овим законом обезбеђује правни основ за исплату старе девизне штедње положене код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ. Поменути Закон можете преузети овде. Позив се односи на:

1) држављане бивших република СФРЈ, осим Републике Србије, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у свим српским банкама, без обзира на место у ком се филијала налазила;

2) српске држављане, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у филијалама српских банака које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ.


Донетим подзаконским актом, Уредбом о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Службени гласник РСˮ, бр, 8/17, 9/18 и 61/19) ближе се уређује поступак за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана. Поменуту Уредбу можете преузети овде.

Обрасце који су прописани Уредбом и који чине њен саставни део, можете преузети овде: Образац 1, Образац 2, Образац 3. Образац 1 попуњава штедиша.

У складу са Законом и Уредбом све информације о начину пријављивања потраживања, документацији коју је било потребно доставити уз пријаву потраживања, дефинисана је јавним позивом. Поменути јавни позив можете преузети овде.

У складу са чланом 10. Закона, Управа је објавила оглас 23. фебруара 2017. године, у свим бившим републикама СФРЈ, од ког дана је текао рок од две године за пријаву потраживања, односно рок је истекао 23. фебруара 2019. године.

Позив за пријављивање потраживања објављен је дана 23.02.2017. године у следећим медијима  на територији Републике Србије и на територијама бивших република СФРЈ:

у Републици Србији - у дневном листу «Политика»;

у Републици Српској - у дневном листу «Глас Српске»;

у Републици Црној Гори - у дневном листу «Дан»;

у Републици Македонији - у дневном листу «Дневник»;

у Републици Словенији - у дневном листу «Финанце»;

у Републици Хрватској- у дневном листу «Јутарњи лист»;

у Федерацији Босна и Херцеговина- у дневном листу «Аваз».

С обзиром да је рок за пријаву потраживања истекао 23. фебруара 2019. године, моле се све девизне штедише, које су у року извршили пријаву потраживања, да у даљем поступку прикупљања недостајуће документације, да ли самостално, у складу са Законом и Уредбом где је прописана потребна документација, или на позив Управе да доставе недостајућу документацију, документацију коју прикупе првенствено доставе препорученом пошиљком са позивом на свој број предмета, са назнаком допуна документације по основу девизне штедње, на адресу Управе за јавни дуг, Поп Лукина бр. 7-9, поштански преградак 570, 11000 Београд 6.

Такође, како је Управа морала да се пресели са локације у Сремској 3-5, на локацију у Поп Лукину 7-9, улаз 2, моле се штедише да се за све информације и евентуалне доласке по питању доставе документације прво обрате на нове телефоне 381 11 2927 653 или 381 11 2927 654, као и путем електронске поште преко е-маил адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ/ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ДЕВИЗНИМ ШТЕДИШАМА

Управа за јавни дуг је до децембра 2018. године обавештена из бивших република СФРЈ да су надлежни органи, односно финансијске институције бивших република СФРЈ за издавање потврда о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране бивших република СФРЈ, следеће:

Република Црна Гора – ,,Црногорска комерцијална банка՚՚ а.д. Подгорица;

Република Македонија – ,,Централни депозитар хартија од вредности՚՚ а.д. Скопље;

Република Словенија – Министарство финансија Републике Словеније;

Република Хрватска - ,,Загребачка банка՚՚ д.д. Загреб, Трг бана Јелачића 10, ,,Привредна банка Загреб՚՚ д.д. Загреб, Радничка цеста 10 и ,,Хрватска господарска банка՚՚ д.д., у стечају, Загреб, односно, Стечајна маса иза ,,Хрватске господарске банке՚՚ д.д., у стечају, Загреб, Тина Уљевића 13.

Информацију о надлежним финансијским институцијама у Републици Хрватској можете преузети овде.


 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>